PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA

Sposobnost djelovanja u skladu s važećim pravnim propisima i internim postupcima (Compliance) predstavlja standard poslovanja ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA d.d. U listopadu 2019. (NN 99/19) Vlada je donijela odluku o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom vlasništvu države; „što će doprinijeti ovladavanju nad rizikom (ne)usklađenosti, rizikom od nastanka značajnog financijskog gubitka ili koruptivnih rizika, koje društvo može pretrpjeti zbog neusklađenosti s propisima, standardima i kodeksima te internim aktima.

Funkcija praćenja usklađenosti poslovanja podrazumijeva sve poslove koji se odnose na usklađivanje funkcioniranja i poslovanja društva s pravnom regulativom i internim aktima, procjene rizika u funkcioniranju i poslovanju društva, brigu o provođenju dobre poslovne prakse, te sprječavanje sukoba interesa i koruptivnih radnji. Cilj funkcije usklađenosti je osigurati da organizacija ima sustave unutarnje kontrole koji na odgovarajući način mjere i upravljaju rizicima s kojima se organizacija suočava. Uloga funkcije usklađenosti je suradnja s Upravom i radnicima kako bi se prepoznali regulatorni rizici i upravljalo s njima.

Odgovornosti funkcije usklađenosti je učinkovito podupirati poslovna područja u njihovoj obvezi poštivanja relevantnih zakona i propisa i internih postupaka. Temeljna načela praćenja usklađenosti su korporativna kultura, procjena rizika, nadzor i praćenje usklađenja. Program usklađenosti poslovanja s relevantnim propisima je skup internih politika i procedura kojima društvo osigurava prilagodbu zakonima, pravilima i jača reputaciju društva.

Procjena rizika usklađenosti temelj je programa funkcije praćenja usklađenosti kojim se definiraju prioriteti rješavanja potencijalne ili postojeće neusklađenosti poslovanja društva. Kako bismo pravovremeno prepoznali neprimjereno ponašanje i moguće Compliance povrede kao što su korupcija, povrede tržnog natjecanja, povrede zaštite osobnih podataka, gospodarstvene prijevare i dr.

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. imenovao je Povjerenika za praćenje usklađenosti, koji djeluje potpuno samostalno i neovisno, nadgleda program korporativne usklađenosti, odgovoran je za kontinuirano procjenjivanje rizika usklađenosti poslovanja te koordiniranje poslovnih procesa te odgovara izravno Upravi društva.

Uloga Povjerenika za praćenje usklađenosti osigurava da Uprava, direktori, voditelji i radnici društva poštuju pravila i procedure programa korporativne usklađenosti, budu u skladu s pravilima i propisima regulatornih tijela, te da ponašanje u organizaciji udovoljava standardima ponašanja društva.

Sumnje na Compliance povrede možete prijaviti na:

Povjerenik za praćenje usklađenosti
ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.
Sisačka 39E 10 410 Velika Gorica
Telefon: +38516228-579
E-mail: compliance@ztc-atc.hr