ZAŠTITA PRIVATNOSTI

OPĆA NAČELA

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. d. d. (dalje: ZTC) ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

ZTC obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim načelima i odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EC 2016/679).
ZTC-ov informatički sustav zaštićen je sukladno najprihvatljivijim praksama i standardima, bilo u vidu fizičke zaštite bilo u vidu računalne zaštite. Korisnike informatičkog sustava redovito se obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu.

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima vezani dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva).

Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi.

Pristup vašim osobnim podatcima imaju isključivo ovlaštene osobe ZTC-a, te ugovorni partneri  koji nam pružaju poslovnu potporu.

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše kompanije angažirano je više različitih odjela, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d. d., Velika Gorica, Sisačka 39 E, OIB:.
Službenik za zaštitu osobnih podataka u  ZTC-u jest Miodrag Plantak.
Kontakt na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Sisačka 39 E, Velika Gorica, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: osobnipodaci@ztc-atc.hr

Osobni podaci

Osobne podatke, koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima i internim aktima ZTC-a, predstavljaju svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.).

Obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, uporaba, pohrana, prilagodba ili izmjena, brisanje, uništavanje.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

ZTC kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podatci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Osobne podatke prikupljamo u točno određene svrhe o čemu vas jasno informiramo kao ispitanika, odnosno osobu čije podatke prikupljamo, te po potrebi, ako je tako predviđeno zakonom, tražimo privolu za njihovu obradu. Privola znači slobodno dano i izričito očitovanje da vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu u koju su prikupljeni.

Ne obrađujemo više osobnih podataka nego što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti.

Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim propisima Europske unije, drugih država i/ili Republike Hrvatske,  ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi, te zatražiti privolu za njihovo prikupljanje i obradu.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, registarska oznaka vozila i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.

ZTC neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih stranica, osim ako ih korisnik dobrovoljno prijavi putem odaslanog maila objavljenog na web stranici.

Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?

Niste obvezni. No imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka ZTC neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno nećete moći ispuniti svoje obveze i/ili prava.

Zaštita i čuvanje osobnih podataka, te razdoblje u kojem će biti pohranjeni

Prikupljene osobne podatke čuvamo i štitimo kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzimamo sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima i internim pravilima ZTC-a.
Osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni, nakon čega se brišu.

Neovisno o predviđenom roku čuvanja, osobni podaci dani uz privolu, mogu se na vaš zahtjev u svakom trenutku brisati.

Privolu možete povući slanjem zahtjeva:
– Adresa:  Sisačka 39 E, Velika Gorica, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
– Adresa e-pošte: osobnipodaci@ztc-atc.hr

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Osim prava na traženje brisanja vaših osobnih podataka, imate pravo uvida u osobne podatke ili pravo na ispravak osobnih podataka ako je potrebno, i to u bilo kojem trenutku.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

ZTC se obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

  • ugovornim partnerima ZTC-a, a kojima ZTC ima zasnovan ugovorni odnos, uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovorne partnere koji pružaju zaštitarske, informatičke i odvjetničke usluge.
  • u svim slučajevima propisanim zakonom i/ili podzakonskim propisom Europske unije, drugih država i/ili Republike Hrvatske, kada je ZTC dužan dostaviti osobne podatke

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća:

  • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
  • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
  • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa
  • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom ZTC-a za obradu. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe ZTC,  radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
  • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
  • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podatcima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa i internih pravila ZTC-a.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.