KEMIJSKI

Kemijski laboratorij

Polimeri, tehničke kapljevine, premazi i ljepila
Radni postupci:

Određivanje sadržaja vode u tekućem uzorku
Standard: ASTM D 1533-00.

Određivanje kiselinskog broja
Standard: ASTM D 664-11a.

Određivanje kinematičke viskoznosti ulja
Standard: ASTM 445-12.

Određivanje točke plamišta i točke paljenja
Standard: ASTM D92-12.

Određivanje gustoće, specifične težine i koncetracije tekućina
Standard: ASTM D 4052-11.

Određivanje tvrdoće elastomera postupkom Shore A
Standard: DIN 53 5050 i ISO R 868.

Određivanja sastava nepoznatog uzorka metala rendgenskom metodom
Standard: Interni

Određivanje nepoznatog uzorka nematela IR metodom
Standard: Interni

FIZIKALNA ISPITIVANJA GUMA

Kontrola vulkanizirane smjese i gotovih gumenih proizvoda
(određivanje tvrdoće, starenje u toplom zraku, starenje u kerozinu, ulju ASF 41)

Adresa

Sisačka 39E, Velika Gorica
Hrvatska

E-mail

info@ztc-atc.hr

Telefon / Fax

+385 1 6228 501
+385 1 6228 525

Radno vrijeme

Pon - Pet
07.30-15.30